Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelnemersvoorwaarden Het Leefstijlhuis

Artikel 1 – Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Het Leefstijlhuis.

Het Leefstijlhuis: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Leefstijlhuis., statutair gevestigd te Someren en Kantoorhoudende te (5711 DZ) Someren aan de Cipres 15B. 

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen Het Leefstijlhuis en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Het Leefstijlhuis zoals Weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Het Leefstijlhuis en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle Bestuurders van Het Leefstijlhuis en alle personen die voor Het Leefstijlhuis werkzaam zijn en/of door Het Leefstijlhuis  zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze Uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Het Leefstijlhuis komt tot stand op het moment dat de
(a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of
(b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Het Leefstijlhuis. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en Verplichtingen van Het Leefstijlhuis en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan Het Leefstijlhuis aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan Het Leefstijlhuis worden verstrekt. 

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met Het Leefstijlhuis heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Het Leefstijlhuis gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen. 

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Het Leefstijlhuis gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Het Leefstijlhuis en/of u de locatie van Het Leefstijlhuis heeft betreden. 

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij Het Leefstijlhuis af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.8 Wij hanteren een minimale leeftijd van 18+ in de gym

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Het Leefstijlhuis dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Het Leefstijlhuis te zijn voldaan.

4.2 De Deelnemer machtigt Het Leefstijlhuis door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan Het Leefstijlhuis verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 Het Leefstijlhuis behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Het Leefstijlhuis, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Het Leefstijlhuis liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. Het Leefstijlhuis zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met Het Leefstijlhuis, bij gebreke waarvan Het Leefstijlhuis ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 5.3 Het Leefstijlhuis heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: 

  • De Deelnemer zich naar de mening van Het Leefstijlhuis schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
  • Als de Deelnemer de regels van Het Leefstijlhuis stelstelmatig overtreedt; of
  • Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van Het Leefstijlhuis voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Het Leefstijlhuis is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.3 Zowel Het Leefstijlhuis als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of 
derden. 6.4 Het Leefstijlhuis en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Het Leefstijlhuis, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Het Leefstijlhuis en ieder ander van wiens hulp Het Leefstijlhuis gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacybeleid

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Het Leefstijlhuis verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan Het Leefstijlhuis toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Het Leefstijlhuis. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Het Leefstijlhuis gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het Leefstijlhuis zal alle data van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Het Leefstijlhuis ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van Het Leefstijlhuis per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 8 mei 2018.

8.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Het Leefstijlhuis en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.4 Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

8.5 Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Het Leefstijlhuis aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Het Leefstijlhuis
Cipres 15B
5711 DZ Someren
info@hetleefstijlhuis.nl
www.hetleefstijlhuis.nl 


Openingstijden:

Ma t/m Vr: 07.00 - 21.30 uur
Za t/m Zo: 08.00 - 12.00 uur


IBAN: NL77RABO0310529328

BIC: RABONL2U
KVK: 61910813
BTW-ID: NL002317815B73

Het Leefstijlhuis

Icon Nijssen Media